Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Parkeergarages Leeuwarden C.V.
Parkeergarages Leeuwarden C.V., gevestigd te (8911 BL) Leeuwarden, Zaailand 5, ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 01089297.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. parkeergarage(s): de parkeergarage(s) bekend onder de namen Zaailand, Klanderij, Hoeksterend, Oldehove, Oosterstraat, en Revius;
b. de eigenaar: de eigenaar en/of de beheerder/exploitant van de parkeergarage(s) en/of hun/zijn vertegenwoordiger;
c. motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen, behalve motorfietsen, bromfietsen en motorvoertuigen met aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans en mits qua hoogte toegankelijk is;
d. parkeerder: de eigenaar, houder of gebruiker van een motorvoertuig, dat in of op de parkeergarage(s) is gebracht;
e. parkeerbewijs: ieder door de eigenaar uitgegeven middel, dat toegang geeft tot de parkeergarage(s);
f. parkeerkaart: de door de eigenaar aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart uit hoofde van de parkeerovereenkomst krachtens abonnement;
g. parkeergeld: bedrag dat de parkeerder is verschuldigd voor het gebruik van de parkeerparkeergarage;
h. parkeerovereenkomst krachtens abonnement: overeenkomst strekkende tot een gebruik anders dan eenmalig gebruik, welke overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
De toegang tot de parkeergarage(s) wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de onderhavige Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten tussen eigenaar/exploitant van de parkeergarage(s) en de parkeerder.

Artikel 3 Parkeren
1. Een parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de parkeergarage(s). De duur van de parkeerovereenkomst wordt bepaald door de door of namens de eigenaar geregistreerde tijdstippen van in- en uitrijden. Bij discussie/onenigheid over de vraag of gebruik wordt gemaakt van de parkeergarage(s) is beslissend of de parkeerder een motorvoertuig heeft gebracht op het terrein van de parkeergarage(s), dan wel het daar vandaan wil halen;
2. Indien de parkeerder beschikt over een geldig parkeerbewijs verleent hem dat met één motorvoertuig toegang tot de parkeergarage. De prestatie waartoe de eigenaar zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een willekeurige plaats aan de parkeerder in de parkeergarage. Tot de verplichting van de eigenaar van de parkeergarage(s) behoort niet bewaking van het voertuig, noch omvat de verplichting van de eigenaar enige aansprakelijkheid.

Artikel 4 Parkeerbewijs
1. De geldigheidsduur van een parkeerbewijs wordt bepaald door de op het parkeerbewijs vermelde datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van de parkeerovereenkomst of door een van tevoren overeengekomen geldigheidsduur.
2.Het parkeerbewijs is en blijft eigendom van de eigenaar en is niet overdraagbaar. Bij beëindiging van het gebruik van de parkeergarage(s) wordt het parkeerbewijs (voor zover mogelijk) aan de eigenaar teruggegeven.

Artikel 5 Parkeergeld
Het parkeergeld wordt berekend volgens de door de eigenaar vastgestelde tarieven, zoals in de parkeergarage(s) en/of bij de ingang van de parkeergarage(s) staan vermeld. De tarieven zijn tevens raadpleegbaar via de website van de eigenaar.

Artikel 6 Betaling
1. Indien de parkeerder met het motorvoertuig de parkeergarage(s) wil verlaten dient hij of zij eerst het verschuldigde parkeergeld te voldoen bij één van de daartoe aangewezen betaalautomaten dan wel bij een andere daartoe aangewezen plek (bijvoorbeeld het kantoor van de beheerder), tenzij de parkeerder beschikt over een door de eigenaar daartoe ten behoeve van de parkeerder uitgegeven parkeerkaart (ingeval van een abonnement) dan wel een speciale parkeerkaart, waaronder wordt verstaan – doch niet uitsluitend – uitrijkaarten, parkeerkaarten ingeval van evenement of hotelverblijf, weekparkeerkaarten en kortingsparkeerkaarten.
2. Ná betaling van het parkeergeld – en gerekend vanaf het moment van betaling - heeft de parkeerder gedurende een periode van dertien minuten de gelegenheid zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage te brengen. Verstrijkt de genoemde periode zonder dat de parkeerder zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage heeft gebracht dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeergeld verschuldigd is. De duur van de nieuwe parkeertermijn is minimaal een dag en beloopt maximaal een periode van 4 weken, inclusief de overschreden termijn.
3. Bij verlies van, of in het geval van het ontbreken van een geldig parkeerbewijs, mag een motorvoertuig alleen dan buiten de parkeergarage(s) worden gebracht nadat de parkeerder de door de eigenaar vastgestelde vergoeding daarvoor heeft betaald en zich tevens als eigenaar van het motorvoertuig heeft gelegitimeerd. Die vergoeding beloopt minimaal de voor een etmaal verschuldigde vergoeding én is verschuldigd voor elke dag en/of gedeelte daarvan dat het motorvoertuig, naar het oordeel van de eigenaar, in de parkeergarage(s) aanwezig is geweest. Voor abonnementhouders geldt bij verlies of beschadiging door onzorgvuldig gebruik het bepaalde in art 10 lid 3.
4. De eigenaar is te allen tijde gerechtigd het voertuig onder zich te houden zolang niet al hetgeen hij – hetzij op grond van de parkeerovereenkomst hetzij uit anderen hoofde van de parkeerder – te vorderen heeft, is voldaan.

Artikel 7 Parkeerduur
1. Tenzij de parkeerder beschikt over een geldig daarvoor bestemd abonnement mag een motorvoertuig zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar niet langer dan twee weken aaneengesloten in de parkeergarage(s) geparkeerd staan. Wordt dit voorschrift overtreden dan heeft de eigenaar het recht het betreffende motorvoertuig voor rekening en risico van de parkeerder of eigenaar van het motorvoertuig uit de parkeergarage(s) te (doen) verwijderen dan wel het binnen de parkeergarage(s) te (doen) verplaatsen. Alle daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de overtreder (parkeerder en/of eigenaar van het motorvoertuig) en zullen op deze worden verhaald. Met en door het enkele verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van twee weken is de parkeerder (aldus zonder ingebrekestelling) in verzuim en is alsdan zonder rechterlijke tussenkomst naast het parkeergeld een door de eigenaar vastgestelde direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 10,- per dag, voor elke dag of gedeelte daarvan dat het geparkeerde motorvoertuig ná afloop van de termijn van twee weken in de parkeergarage(s) aanwezig is/blijft, aldus boete wegens vertraging in de verwijdering, onverminderd het recht van de eigenaar om daarenboven/daarnaast vergoeding te vorderen van alle door de overtreding veroorzaakte kosten, aanvullende en/of vervangende schade (op grond van de wet), alsmede wettelijke rente.
2. Tot zekerheid voor verhaal van het parkeergeld, de in dit artikel bedoelde boete, schade, kosten en wettelijke rente is de eigenaar gerechtigd het recht van retentie op het motorvoertuig uit te oefenen. In dat geval stelt de eigenaar degene op wiens naam het motorvoertuig is gesteld per aangetekend schrijven van het uitgeoefende retentierecht op de hoogte. Is het adres van de eigenaar van het motorvoertuig ondanks redelijke inspanning niet te achterhalen dan kan de eigenaar volstaan met het duidelijk zichtbaar aanbrengen van haar schrijven op
het motorvoertuig, bijvoorbeeld onder één der ruitenwissers van het betrokken motorvoertuig. Wordt het motorvoertuig binnen 30 dagen ná de dagtekening van het schrijven van de eigenaar niet (alsnog) opgehaald dan is de eigenaar gerechtigd (voor zover nodig na verkregen rechterlijke toestemming) het voertuig te (doen) verkopen of vernietigen. In geval van verkoop is de eigenaar bovendien gerechtigd haar vordering bij voorrang uit de opbrengst te voldoen.
3. De eigenaar is gerechtigd aan een voertuig de toegang tot de parkeergarage(s) te weigeren indien de eigenaar dit wenselijk acht. Dit geval zal zich in het bijzonder voordoen indien de eigenaar weet of vermoedt dat een voertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig, alsmede in het geval de eigenaar van oordeel is dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte danwel de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen, in de meest ruimte zin.

Artikel 8 Openingstijden
De parkeergarage(s) is/zijn open volgens de borden bij de ingangen. De eigenaar is gerechtigd de openingstijden te wijzigen en zal een dergelijke wijziging behoudens in gevallen van overmacht tijdig bekend maken.

Artikel 9 Overige voorschriften en gebruiks- en/of huisregels
1. De parkeergarage(s) is/zijn niet toegankelijk voor motorvoertuigen met aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, en evenmin voor afzonderlijk in de parkeergarage(s) gebrachte aanhangwagens/caravans.
2. Voor de motorvoertuigen die toegang zoeken tot de parkeergarage(s) geldt een maximum hoogte- en breedte, zoals staat aangegeven bij de ingang/inrit van de parkeergarage(s). Het maximale motorvoertuiggewicht mag inclusief belading de 2500 kg niet overschrijden.
3. In de parkeergarage(s) geldt een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets).
4. Het is verplicht om alle door middel van borden of lichten gegeven aanwijzingen te volgen, alsmede dienen de in- en uitritten én rijstroken te allen tijde open en berijdbaar te blijven zodat het motorvoertuig geenszins hinder in de parkeergarages(s) veroorzaakt.
5. De parkeerder is verplicht om tijdens het in- en uitrijden van de parkeergarage(s) minimaal vijf meter afstand te houden van zijn voorganger.
6. Het is verboden om buiten de aangegeven parkeervakken te parkeren, dan wel op een wijze dat het motorvoertuig anderszins hinder in de parkeergarage(s) veroorzaakt.
7. Het is verboden om motoren van de motorvoertuigen in werking te hebben anders dan voor het in- en uitrijden van de parkeergarage(s).
8. Het voortbrengen van lawaai in welke vorm dan ook is verboden.
9. De parkeerder dient zijn motorvoertuig bij het verlaten daarvan af te sluiten. De autolichten moeten zijn gedoofd en de motor en het (elektrische) contact moeten zijn afgezet.
10. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen is het niet toegestaan om aan een motorvoertuig in de parkeergarage(s) reparaties en/of andere werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten.
11. Parkeerders dienen ná het parkeren van de auto de parkeergarage(s) te verlaten en te betreden via de daartoe bestemde uit- en ingangen, alsmede dienen zij gebruik te maken van de aanwezige trappen of van de lift. Het is verboden om voor het verlaten respectievelijk bereiken van de etages van de parkeergarage(s) gebruik te maken van de aanwezige hellingbanen.
12. Het is verboden de parkeergarage(s) te betreden en/of zich daarin op te houden anders dan voor het doel van parkeren of het uitrijden van motorvoertuigen, dan wel voor het opbergen van zaken in het geparkeerde motorvoertuig. Behoudens voorafgaande toestemming van de eigenaar is het bovendien verboden de parkeergarage(s) te gebruiken voor andere doelen dan het parkeren van motorvoertuigen.
13. Het is verboden goederen en diensten van welke aard ook te verkopen, verhuren, te koop en/of te huur aanbieden, alsmede is het verboden om in, op of aan (de muren van) de parkeergarage(s) reclame te maken, het verspreiden van reclamefolders en ander drukwerk daaronder begrepen.
14. Het is verboden in de parkeergarage(s) open vuur te maken.
15. Behalve de toegestane voorraad brandstof in de reguliere brandstoftank van het motorvoertuig is het niet toegestaan in het te parkeren of geparkeerde motorvoertuig ontplofbare, brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in voorraad te hebben of te brengen dan wel te vervoeren. Het is eveneens verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook, motorbrandstoffen en afval daaronder begrepen, in de parkeergarage(s) op te slaan, over te slaan of achter te laten. Klein afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Buiten, lees ook naast het motorvoertuig geplaatste goederen zullen door de eigenaar worden verwijderd. Kosten gemoeid met het opruimen van stoffen gevloeid uit of anderszins afkomstig uit het geparkeerde motorvoertuig of kosten gemoeid met de opruiming en/of bestrijding van de gevolgen van andere schade veroorzaakt met het geparkeerde motorvoertuig komen voor rekening van de parkeerder en/of de eigenaar van het motorvoertuig.
16. Eén ieder die zich in de parkeergarage(s) bevindt dient zich te houden aan de aanwijzingen onder meer door borden én zich te houden aan de aangegeven rij- en looprichting, alsmede dienen de door de eigenaar, haar werknemers en/of door de eigenaar ingeschakelde hulppersonen gegeven instructies, aanwijzingen en opdrachten stipt te worden opgevolgd. Eén ieder die zich in de parkeergarage(s) bevindt dient zich overigens zodanig te gedragen dat de afwikkeling van het verkeer in of nabij de parkeergarage(s) ongestoord kan plaatsvinden en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
17.Ter beveiliging en bewaking van haar eigendommen, de eigendommen van parkeerders en/of eigenaren van geparkeerde motorvoertuigen (die motorvoertuigen zelf daaronder begrepen), alsmede ter beveiliging en bewaking van de eigendommen van derden, tegen diefstal en/of beschadiging (in welke vorm ook) en/of ter vaststelling van overtreding van in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorschriften en/of voorschriften waarnaar in de Algemene Voorwaarden wordt verwezen én/of ter bewaking van de (verkeers)veiligheid in de parkeergarage(s) en de daartoe behorende ruimten en terreinen wordt de aanwezigheid van iedere bezoeker van de parkeergarage(s) geregistreerd met behulp van videocamera’s. De beelden hiervan zijn en blijven eigendom van de eigenaar en (kunnen) worden gebruikt ter opsporing van veroorzakers van schade (van welke aard ook) in de parkeergarage(s) en de daartoe behorende terreinen en ruimten, alsmede ter opsporing van overtreders van voorschriften (als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of van voorschriften waarnaar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen) en/of ter opsporing van plegers van strafbare feiten. De beelden kunnen voorts worden gebruikt tot het leveren van bewijs van het toebrengen/veroorzaken van schade, de hiervoor genoemde overtredingen en strafbare feiten. De beelden kunnen in het hiervoor omschreven kader – mede in het eigen belang van de eigenaar en het belang van parkeerders, inzittenden van geparkeerde motorvoertuigen, de eigenaren daarvan en andere derden die zich met toestemming van de eigenaar in de parkeergarage(s) ophouden – ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie. De beelden worden niet ter beschikking gesteld aan derden (anders dan politie en justitie in het kader van de belangen als hiervoor omschreven), tenzij een rechterlijke instantie anders bepaalt. De Algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing;
18. Bij constateren van wangedrag, strafbare feiten of overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verboden en voorschriften kan de eigenaar aangifte bij de politie doen. Dit laat overigens onverlet dat de eigenaar te allen tijde gerechtigd is om in geval van overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verboden en voorschriften te handelen conform artikel 12.

Artikel 10 Abonnementen
1. Voor zover daarvan in dit artikel dan wel in de “parkeerovereenkomst krachtens abonnement” niet wordt afgeweken, zijn alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing bij gebruik van de parkeergarage(s) op grond van een dergelijk abonnement.
2. De parkeerovereenkomst krachtens abonnement wordt volgens de vigerende tarieven afgesloten. Het abonnement wordt per voertuig afgesloten.
3.Jaarabonnement: de looptijd van het abonnement bedraagt minimaal één jaar. De abonnementskosten dienen vooraf en ineens te worden betaald. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het jaarabonnement telkens stilzwijgend verlengd met de duur van één jaar. Na verlenging kan het jaarabonnement tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, waarbij de vooruit betaalde abonnementskosten naar rato zullen worden gerestitueerd.
4.Kwartaalabonnement: de looptijd van het abonnement bedraagt minimaal drie maanden. De abonnementskosten dienen vooraf en ineens te worden betaald. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het kwartaalabonnement telkens stilzwijgend verlengd met de duur van één kwartaal. Na verlenging kan het kwartaalabonnement tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, waarbij de vooruit betaalde abonnementskosten niet zullen worden gerestitueerd.
5.Maandabonnement: de looptijd van het abonnement bedraagt maximaal één maand. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het maandabonnement niet stilzwijgend verlengd. Een maandabonnement kan eerder worden beëindigd, in welk geval geen restitutie zal plaatsvinden.
6.Indien wordt opgezegd zal de eigenaar met ingang van de dag volgend op de afloop van de betrokken abonnementsperiode de aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart blokkeren.
7. Een abonnement geeft geen recht op een beschikbare c.q. vaste plaats in de parkeergarage(s).
8. De aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart is en blijft eigendom van de eigenaar. Voor de vervaardiging van de parkeerkaart wordt een vast bedrag aan kosten in rekening gebracht. Bij verlies of beschadiging van de parkeerkaart kan een nieuwe worden verkregen tegen betaling van de alsdan geldende prijs.
9. Voor de aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart geldt een borgsom van € 10,-. Deze kan bij het inleveren van de parkeerkaart met bijbehorende kwitantie worden teruggevraagd.
10. De aan de abonnee uitgegeven parkeerkaarten werken slechts op de afgesproken dagen, afhankelijk van het type abonnement. Voor het parkeren buiten de overeengekomen uren betaalt de abonnee het regulier parkeertarief van de parkeergarage(s).
11. Het abonnementsgeld dient telkens bij vooruitbetaling te worden voldaan op de door de eigenaar aan de abonnee opgegeven bankrekening.
12. Alhoewel de abonnee doorgaans op kenteken in- en uit kan rijden, dient hij de aan hem uitgegeven parkeerkaart te allen tijde bij de hand te houden ingeval de slagboom niet automatisch opent.
13. Wordt van de parkeergarage(s) gebruik gemaakt zonder dat het abonnementsgeld is voldaan dan heeft de eigenaar het recht de aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart te blokkeren, verliest het abonnement haar geldigheid en gelden ten aanzien van de abonnee voor de goede orde en ten overvloede – in het bijzonder voor wat betreft betaling en bijvoorbeeld overschrijding van de (maximum) parkeerduur - alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen. Wordt het abonnementsgeld tijdens de duur van het abonnement alsnog voldaan dan zal de hiervoor genoemde blokkering ongedaan worden gemaakt. De eventuele kosten daarvan zullen de abonnee in rekening worden gebracht.
14. Het staat de eigenaar vrij de abonnementstarieven aan te passen. Ingeval van tariefsverhoging zal de eigenaar de verhoging en de datum van ingang van de tariefsverhoging minimaal één maand van te voren aankondigen bij de abonnee van het jaarabonnement. De aankondiging geschiedt per e-mail. Alleen indien de verhoging van het abonnementstarief meer bedraagt dan de jaarlijkse inflatie (zoals berekend door het CBS) is de abonnee gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 2 weken na de aangekondigde datum van ingang van de tariefsverhoging, en wel tegen de datum waarop de aangekondigde tariefsverhoging ingaat.
15. Indien de abonnee door omstandigheden aan de zijde van de eigenaar een week of langer aaneengesloten geen gebruik heeft kunnen maken van zijn abonnement zal de eigenaar een evenredig deel van het betaalde abonnementsgeld restitueren.
16. Schiet de abonnee tekort in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van het afgesloten abonnement of deze Algemene Voorwaarden en/of overtreedt hij enig voorschrift
uit deze Algemene Voorwaarden dan is de eigenaar gerechtigd om het abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen en de aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart te blokkeren.
17. Mocht de eigenaar blijken dat van de parkeerovereenkomst krachtens abonnement gebruik wordt gemaakt door een ander dan de abonnee c.q. diens voertuig zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend, dan zal de abonnee zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de eigenaar om daarnaast en daarenboven schadevergoeding te eisen, een boete verschuldigd zijn ad €110,- voor elk uur dat een onbevoegde van de parkeerovereenkomst krachtens abonnement gebruik maakt.
18. De abonnee is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens die nodig zijn bij de aanvraag van het abonnement. Eventuele wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan de eigenaar te worden doorgegeven. De wijzigingen kunnen tevens per e-mail kenbaar worden gemaakt middels toezending aan het volgende e-mail adres:

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De eigenaar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de parkeergarage(s) of ten gevolge van overige diensten, waaronder het elektrisch laden, die door of namens de eigenaar in de parkeergarage(s) worden aangeboden, tenzij kan worden aangetoond dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van eigenaar. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan van, noch voor diefstal uit, noch voor welke (andere) schade dan ook aan een motorvoertuig en/of aan de zich daarin of daarop bevindende voorwerpen. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van een ongeval van, noch voor letsel- of andere schade, van welke aard ook, gevolg- en/of bedrijfsschade daaronder begrepen van en/of aan een parkeerder, zijn of haar mede-inzittenden, de eigenaar van het motorvoertuig en/of personen, die zich bevinden in de parkeergarage(s), de daartoe behorende terreinen en ruimten, waaronder de lift én het trappenhuis, behorende bij de parkeergarage(s), schade geleden door gedragingen van werknemers van de eigenaar en/of door haar ingeschakelde hulppersonen daaronder begrepen, behoudens indien en voor zover op de eigenaar aansprakelijkheid rust krachtens de voor verkeer en vervoer geldende wettelijke voorschriften, dan wel de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de eigenaar, haar werknemers en/of hulppersonen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 10 maal het verschuldigde parkeergeld, dan wel in het uiterste geval tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de door de eigenaar afgesloten (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering.
2. De parkeerder en alle andere personen die zich bevinden in het trappenhuis of in de lift van de parkeergarage(s) of in de parkeergarage(s) en daartoe behorende terreinen en ruimten zelf, zullen de eigenaar alle kosten en schade(n) vergoeden die de eigenaar moet maken en/of lijdt ten gevolge van het gebruik van de parkeergarage(s) en hun overig handelen of nalaten in de parkeergarage(s) en daartoe behorende ruimten en terreinen. Zij vrijwaren de eigenaar bovendien tegen aanspraken van derden voor zover die verband houden met hun hierboven genoemde gebruik van de parkeergarage(s) of verband houden met hun genoemde handelen of nalaten. Eventuele schade dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij door de schadeveroorzaker naar het oordeel van de eigenaar voldoende zekerheid voor verhaal wordt gesteld/geboden.

Artikel 12 Overtreding van verboden en voorschriften
1. De eigenaar is te allen tijde gerechtigd om in geval van overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verboden en voorschriften, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, zoals genoemd in artikel 9:
a. de in overtreding zijnde parkeerder, al dan niet met een motorvoertuig, de toegang tot de parkeergarage(s) te weigeren;
b. de in overtreding zijnde parkeerder, al dan niet met een motorvoertuig, voor rekening en risico van de parkeerder en/of eigenaar van het motorvoertuig uit de parkeergarage(s) te (doen) verwijderen of binnen te parkeergarage(s) te (doen) verplaatsen;
c. het parkeerbewijs, de parkeerkaart en/of de uitrijkaart van de in overtreding zijnde parkeerder te blokkeren; en /of
d. het kenteken van het motorvoertuig van de in overtreding zijnde parkeerder te blokkeren zodat het motorvoertuig automatisch de toegang tot de parkeergarage(s) wordt geweigerd.
2. De hiervoor genoemde maatregelen (te treffen door of namens de eigenaar) laten onverlet de verplichting van de parkeerder tot betaling van het verschuldigde parkeergeld en/of de verschuldigde abonnementskosten en laten voorts onverlet het recht van de eigenaar om vergoeding te vorderen van alle door de overtreding veroorzaakte kosten of schade(n), zoals onder meer bedoeld in artikel 11 lid 2 maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt. Voor schade die ontstaat door een weigering van de door of namens de eigenaar gegeven instructies, aanwijzingen en opdrachten is de parkeerder/overtreder en/of de eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk.
3. Of van een overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verboden en voorschriften sprake is wordt bij uitsluiting bepaald door de eigenaar, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 13 Toepasselijk recht/ geschillen
1. Op alle met de eigenaar gesloten parkeerovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen de eigenaar en de gebruiker gesloten overeenkomst, inclusief onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Leeuwarden, zulk behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkoming
Een tekortkoming kan de eigenaar niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de eigenaar onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichting van de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de eigenaar kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.
Artikel 15 Privacy en gegevensbescherming
Ter uitvoering van haar dienstverlening verzamelt de eigenaar persoonsgegevens van de parkeerder. Deze gegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. De verkregen persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en de gegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. Voor meer informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van de eigenaar, raadpleegbaar via deze link.

Artikel 16 Slotbepalingen
1. Afspraken en/of overeenkomsten, die parkeerders en/of overige gebruikers van de parkeergarage(s) maken en/of sluiten met werknemers van de eigenaar en/of met door haar ingeschakelde hulppersonen binden de eigenaar niet, tenzij de bedoelde afspraken en/of overeenkomsten schriftelijk door of namens de eigenaar worden bevestigd en dan nog uitsluitend indien die bevestiging is ondertekend door een persoon, die krachtens de statuten van de eigenaar en/of blijkens het handelsregister bevoegd is de eigenaar te vertegenwoordigen.
2. Indien één van de bepalingen uit deze overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en is de eigenaar gerechtigd de nietige, vernietigbare of vernietigde bepaling te converteren in een rechtens aanvaardbare bepaling.
3. Op het terrein van de parkeergarage(s) zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, beiden in de meeste recente versie, van toepassing.
4. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist de directie van de eigenaar.
5. De eigenaar is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
6. Deze Algemene Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de parkeergarage(s) treden in werking op 1 januari 2020 en zij liggen ter inzage op het kantoor van de parkeergarage(s). Op deze locatie(s) kan kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden worden verkregen.
ParkeergaragesLwd_logo_DIAP_RGB Algemene voorwaarden - Parkeergarages Leeuwarden

Altijd dichtbij het centrum, aantrekkelijke tarieven, veilig en comfortabel. Dat is parkeren in Leeuwarden.

/Contact

/Wij accepteren

ideal wit   mastercard wit   visa wit   contactloos wit