Skip to main content

Algemiene betingsten

Algemiene Betingsten Parkeergarages Leeuwarden CV
Parkeergarages Leeuwarden C.V., fêstige te (8911 BL) Ljouwert, Zaailand 5, ynskreaun yn it Handelsregister fan de Keamer fan Keaphannel ûnder nûmer 01089297.

Kêst 1 Definysjes
Yn dizze Algemiene Betingsten jilde de folgjende definysjes:
a. parkeargaraazje(s): de parkeargaraazje(s) bekend ûnder de nammen Zaailand, Klanderij, Hoeksterend, Oldehove, Oosterstraat en Revius;
b. de eigener: de eigener en/of de behearder/bestjoerder fan de parkeargaraazje(s) en/of harren/syn fertsjintwurdiger;
c. motorreau: alle motorisearre auto's dy't bedoeld binne om oars as lâns rails oandreaun te wurden, útsein motorfytsen, bromfytsen en motorreau mei oanhingers fan hokker soart dan ek, ynklusyf caravans en op betingst dat se kwa hichte berikber binne;
d. parkearder: de eigener, hâlder of brûker fan motorreau dat yn of op de parkeargaraazje(s) brocht is;
e. parkearbewiis: elts middel útjûn troch de eigener dat tagong jout ta de parkeargaraazje(s);
f. parkearkaart: it parkearbewiis dat troch de eigener oan de abonnee útjûn is op grûn fan de parkearoerienkomst op grûn fan in abonnemint;
g. parkearjild: bedrach dat de parkearder skuldich is foar it brûken fan de parkeargaraazje;
h. parkearoerienkomst op grûn fan in abonnemint: oerienkomst foar oar gebrûk as ien kear te brûken, hokker oerienkomst skriftlik oangien wurdt.

Kêst 2 Tapaslikens
De tagong ta de parkeargaraazje(s) wurdt eksklusyf ferliend ûnder de rinnende Algemiene Betingsten, dy't ûnderdiel útmeitsje fan elke parkearoerienkomst dy't sletten wurdt tusken de eigener/útfierder fan de parkeargaraazje(s) en de parkearder.

Kêst 3 Parkeare
1. In parkearoerienkomst wurdt achte sletten te wêzen troch it inkelde feit fan it hâlden fan in parkearbewiis of troch it inkeld gebrûk fan de parkeargaraazje(s). De doer fan de parkearoerienkomst wurdt bepaald troch de yn- en útrydtiden registrearre troch of út namme fan de eigener. By diskusje/ûnienichheid oer it brûken fan de parkeargaraazje(s) is beslissend oft de parkearder in motorreau op it plak fan de parkeargaraazje(s) brocht hat, of it dêr fuorthelje wol;
2. As de parkearder in jildich parkearbewiis hat, jout dat him mei ien motorreau tagong ta de parkeargaraazje. De prestaasje dêr't de eigener him dêr ta ferplichtet is om in eigenwillige romte beskikber te stellen foar de parkearder yn de parkeargaraazje. De ferplichting fan de eigener fan de parkeargaraazje(s) omfettet gjin tafersjoch op it reau, en de ferplichting fan de eigener omfettet ek gjin oanspraaklikens.

Kêst 4 Parkearbewiis
1. De jildichheidsdoer fan in parkearbewiis wurdt bepaald troch de datum en tiid fan it oangean en opsizzen fan de parkearoerienkomst dy't op it parkearbewiis stiet of troch in foarôf ôfprate jildichheidsdoer.
2. De parkearkaart is en bliuwt eigendom fan de eigener en is net oerdraachber. By beëiniging fan it brûken fan de parkeargaraazje(s) wurdt it parkearbewiis (foar safier mooglik) weromjûn oan de eigener.

Kêst 5 Parkearjild
It parkearjild wurdt berekkene neffens de troch de eigener fêststelde tariven, lykas oanjûn yn de parkeargaraazje(s) en/of by de yngong fan de parkeargaraazje(s). De tariven kinne ek rieplachte wurde fia de webside fan de eigener.

Kêst 6 Betelling
1. As de parkearder mei it motorreau de parkeargaraazje(s) ferlitte wol, dan moat hy of sy earst it parkearjild betelje op ien fan de oanwiisde betelautomaten of op in oar oanwiisd plak (bygelyks it kantoar fan de behearder), of it moat wêze dat de parkearder in parkeartkaart hat dy't troch de eigener dêrta útjûn is (yn gefal fan in abonnemint) dan wol in spesjale parkearkaart, dêr ’t ûnder ferstien wurdt – mar net allinnich – útrydkaarten, parkearkaarten yn gefal fan evenemint of hotelferbliuw, wikeparkearkaarten en koartingsparkearkaarten.
2. Nei it beteljen fan it parkearjild - en rekkene fan it momint fan beteljen - hat de parkearder de mooglikheid om syn of har motorreau foar in perioade fan trettjin minuten bûten de parkeargaraazje te bringen. As de opjûne perioade ferrint sûnder dat de parkearder syn motorreau út de parkeargaraazje helle hat, begjint in nije parkearperioade dêr't op ’e nij parkearjild foar ferskuldige is. De doer fan de nije parkeartermyn is minimaal ien dei en in maksimum perioade fan 4 wiken, ynklusyf de termyn dy‘t oer gie.
3. By ferlies fan, of by gebrek oan in jildich parkearbewiis, mei in motorreau pas út de parkeargaraazje(s) helle wurde neidat de parkearder de troch de eigener fêststelde fergoeding betelle hat en him ek as eigener fan it motorreau legitimearre hat. Dy fergoeding bedraacht op syn minst de foar in etmiel te beteljen fergoeding én is ferplichte foar alle dagen en/of part dêrfan dat it motorreau, nei it oardiel fan de eigener, yn de parkeargaraazje(s) oanwêzich west hat. By ferlies of skea troch achteleas gebrûk jilde foar abonneminthâlders de bepalingen fan kêst 10 lid 3.
4. De eigener hat altyd it rjocht om it reau yn syn besit te hâlden salang't al wat him ferskuldige is itsij op grûn fan de parkearoerienkomst as oars út rekken fan de parkearder – betelle is.

Kêst 7 Parkeerdoer
1. Of it moat wêze dat de parkearder dêrfoar in jildich abonnemint hat, mei in motorreau net mear as fjirtjin dagen oanien yn de parkeargaraazje(s) stean sûnder skriftlike tastimming fan de eigener. Wurdt dit foarskrift oertrêde, dan hat eigener it rjocht om it oanbelangjende motorreau op kosten en risiko fan de parkearder of eigener fan it motorreau út de parkeargaraazje(s) te heljen of te wiskjen (of wiskje te litten), of it binnen de parkeargaraazje te ferpleatsen (of ferpleatse te litten). Alle kosten dy't dêrby belutsen binne komme foar de oertrêder (parkearder en/of eigener fan it motorreau) en wurde op him ferhelle. Alle kosten dy 't dêrmei anneks binne, komme foar rekken fan de oertrêder (parkearder en/of eigener fan it motorreau) en sille op dyjinge ferhelle wurde. Mei en troch it inkelde ferstriken fan de hjirfoar neamde termyn fan twa wike is de parkearder (sa sûnder ynfersomstelling) yn fersom en is sûnder rjochterlike tuskenkomst neist it parkearjild in troch de eigener fêststelde direkt opeaskbere boete te beteljen fan EUR 10, - deis, foar eltse dei of foar in part dêrfan dat it parkearre motorreau nei ôfrin fan de termyn fan twa wike yn de parkeargaraazje(s) oanwêzich is/bliuwt, neffens boete fanwegen fertraging yn it fuortheljen, mei behâld fan it rjocht fan de eigener om dêrfoaroer/dêrneist fergoeding te foarderjen fan alle kosten, oanfoljende en/of ferfangende skea (op grûn fan de wet), en ek wetlike rinte.
2. As feilichheid foar ynkommen fan it parkearjild, de boete, skea, kosten en wetlik belang as bedoeld yn dit artikel, hat de eigener it rjocht om it retinsjerjocht op it motorreau út te oefenjen. Yn dat gefal lit de eigener de persoan op waans namme it motorreau stiet mei oantekene brief ynformearje oer it útoefene retinsjerjocht. As, nettsjinsteande ridlike ynspanningen, it adres fan de eigener fan it motorreau net fûn wurde kin, is it genôch dat de eigener syn/har of it brief dúdlik oanbringt op
it motorreau, bygelyks ûnder ien fan de rutewiskers fan it oanbelangjende motorreau. As it motorreau (dochs) net binnen 30 dagen nei de datum fan it brief fan de eigener ophelle wurdt, hat de eigener it rjocht (as nedich nei it krijen fan rjochterlike tastimming) it reau te ferkeapjen of te ferneatigjen. By in ferkeap hat de eigener ek it rjocht om syn eask mei foarrang út de opbringst te beteljen.
3. De eigener hat it rjocht om in auto de tagong ta de parkeargaraazje(s) te wegerjen as de eigener dat winsklik achtet. Dit gefal ûntstiet benammen as de eigener wit of it fermoeden hat dat in auto eksplosive of oare gefaarlike stoffen, net ynklusyf motorbrânstof yn it dêrfoar bedoelde reservoir fan it auto, ferfiert, en ek as de eigener fan betinken is dat it reau, mei it each op de grutte en/of gewicht of it guod dat dêrmei ferfierd wurdt, skea feroarsaakje kin foar it miljeu, yn de breedste sin.

Kêst 8 Iepeningstiden
De parkeargaraazje(s) is/binne iepen neffens de buorden by de yngongen. De eigener hat it rjocht om de iepeningstiden te feroarjen en sil sa'n wiziging op ’e tiid oankundigje, útsein yn gefallen fan oermacht.

Kêst 9 Oare regeljouwing en gebrûks- en/of húsregels
1. De parkeargaraazje(s) is/binne net tagonklik foar motorreau mei oanhingers fan hokker soart dan ek, ynklusyf caravans, en likemin foar oanhingers/caravans dy't apart yn de parkeargaraazje(s) brocht wurde.
2. Foar motorreau dat tagong siket ta de parkeargaraazje(s), jildt in maksimale hichte en breedte, lykas oanjûn by de yngong/ynrit fan de parkeargaraazje(s). Maksimum gewicht fan motorreau, ynklusyf lading, mei net mear as 2500 kg wêze.
3. Yn de parkeargaraazje(s) jildt in maksimumsnelheid fan 5 km yn ’e oere (kuiertempo).
4. It is ferplichte om alle oanwizings dy't troch buordsjes of ljochten jûn wurde op te folgjen, en de op- en ôfritten en rydstroken moatte altyd iepen en begeanber bliuwe, sadat it motorreau gjin hinder feroarsaket yn de parkeargaraazje(s).
5. De parkearder is ferplichte by it yn- en útriden fan de parkeargaraazje(s) minimaal fiif meter ôfstân fan syn foargonger te hâlden.
6. It is ferbean om bûten de oanjûne parkearplakken te parkearjen, of op in wize wêrop't it motorreau op oare wize foar oerlêst soarget yn de parkeargaraazje(s).
7. It is ferbean om motors fan it motorreau oan te hawwen oars as foar it yn- en útriden fan de parkeargaraazje(s).
8. De produksje fan lûd yn elke foarm is ferbean.
9. De parkearder moat by it ferlitten derfan syn motorreau op slot dwaan. De autoljochten moatte út en de motor en de (elektryske) ûntstekking moatte útset wêze.
10. It is net tastien reparaasjes en/of oare wurksumheden oan in motorreau yn de parkeargaraazje(s) út te fieren of út te fieren sûnder útdruklike tastimming fan de eigener, syn meiwurkers en/of dêrby ynsette helppersoanen.
11. Parkearders moatte nei it parkearjen fan de auto de parkeargaraazje(s) ferlitte en binnenkomme fia de passende út- en yngongen en ek de oanwêzige treppen of de lift brûke. It is ferbean om de oanwêzige hellingbanen te brûken om de etaazjes fan de parkeargaraazje(s) te ferlitten of te berikken.
12. It is ferbean om de parkeargaraazje(s) yn te gean en/of har dêryn op te hâlden oars as foar it doel fan parkearjen of it útriden fan motorreau, dan wol foar it opbergjen fan saken yn it parkearre motorreau. Utsein foarôfgeande tastimming fan de eigener is it boppedat ferbean om de parkeargaraazje(s) te brûken foar oare doelen as it parkearjen fan motorreau.
13. It is ferbean om guod en tsjinsten fan hokker soart dan ek te ferkeapjen, te ferhieren, te keap oanbiede en/of te ferhieren, en it is ek ferbean te advertearjen yn, op of oan (de muorren fan) de parkeargaraazje(s), ynklusyf de distribúsje fan reklamebrosjueres en oare printe saken.
14. It is ferbean om iepen fjoer te meitsjen yn de parkeargaraazje(s).
15. Utsein de tastiene foarried brânstof yn de reguliere brânstoftank fan it motorreau is it net tastien om yn it te parkearjen of parkearde motorreau ûntplofbere, brânbere, giftige of oars gefaarlike en/of skealike stoffen yn foarried te hawwen of te ferfieren. It is ek ferbean om guod fan hokker aard of foarm dan ek, motorbrânstoffen en ôffal dêrûnder begrepen, yn de parkeargaraazje(s) op te slaan, oer te slaan of efter te litten. Lyts ôffal moat yn de dêrfoar bestimde ôffalbakken smiten wurde. Bûten, lês ek neist it motorreau pleatst guod sil troch de eigener fuorthelle wurde. Kosten muoid mei it opromjen fan stoffen floeid út of oars komme út it parkearde motoarysk ferfiermiddel of kosten muoid mei de opromming en/of bestriding fan de gefolgen fan oare skea mei it parkearre motorreau komme foar rekken fan de parkearder en/of de eigener fan it motorreau.
16. Ien dy't him yn de parkeargaraazje(s) befynt moat him hâlde oan de oanwizingen ûnder mear troch buorden én moat him hâlde oan de oanjûne ryd- en rinrjochting, en ek moatte de troch de eigener, har wurknimmers en/of troch de eigener ynskeakele helppersoanen jûne ynstruksjes, oanwizingen en opdrachten opfolge wurde. Ien dy 't him yn de parkeargaraazje(s) befynt moat him oars sadanich hâlde dat de ôfwikkeling fan it ferkear yn of tichtby de parkeargaraazje(s) ûnbehindere plakfine kin en de feilichheid net yn gefaar brocht wurdt.
17. Ta befeiliging en bewekking fan har eigendommen, de eigendommen fan parkearders en/of eigeners fan parkeard motorreau (dat motorreau der sels ûnder ynbegrepen), as ek ta befeiliging en bewekking fan de eigendommen fan tredden, tsjin stellerij en/of beskeadiging) yn hokker foarm dan ek) en/of ta fêststelling fan oertrêding fan yn dizze Algemiene Betingsten opnommen foarskriften en/of foarskriften wêrnei't yn de Algemiene Betingsten ferwiisd wurdt én/of ta bewekking fan de (ferkears)feiligens yn de parkeargaraazje(s) en de dêrta hearrende romten en terreinen wurdt de oanwêzichheid fan eltse besiker fan de parkeargaraazje(s) registrearre mei help fan fideokamera’s.
De bylden dêrfan binne en bliuwe eigendom fan de eigener en kinne brûkt wurde om dejingen dy't skea (fan hokker aard dan ek) oanrjochte hawwe op te spoaren yn de parkeargaraazje(s) en de dêrta hearrende terreinen en romten, en ek om oertrêders fan regeljouwing op te spoaren (lykas opnommen yn dizze Algemiene Betingsten of fan regeljouwing neamd yn dizze Algemiene Betingsten) en/of foar it opspoaren fan plegers fan strafbere feiten. De bylden kinne ek brûkt wurde om bewiis te leverjen fan it oanrjochtsjen/feroarsaakjen fan skea, de earder neamde oertrêdings en strafbere feiten. De bylden kinne yn it hjirboppe beskreaune ramt – mei yn it eigen belang fan de eigener en it belang fan parkearders, ynsitters fan parkeard motorreau, de eigeners dêrfan en oare tredden dy't har mei tastimming fan de eigener yn de parkeargaraazje(s) ophâlde - beskikber steld wurde oan plysje en justysje. De bylden wurde net beskikber steld oan tredden (útsein de plysje en justysje yn it ramt fan de belangen lykas hjirboppe beskreaun), útsein as in rjochterlike autoriteit oars bepaalt. De Algemiene feroardering gegevensbeskerming is fan tapassing;
18. By konstatearjen fan wangedrach, strafbere feiten of oertrêding fan de yn dizze Algemiene Betingsten opnommen ferbodden en foarskriften kin de eigener oanjefte dwaan by de plysje. Dat lit fierders ûnferoare dat de eigener op syn tiid berjochtige is om yn gefal fan oertrêding fan de yn dizze Algemiene Betingsten opnommen ferbean en foarskriften te hanneljen neffens kêst 12.

Kêst 10 Abonneminten
1. Foarsafier’t dat yn dit artikel of yn de “parkearoerienkomst út krêft fan abonnemint” net ôfwykt wurdt, binne alle bepalingen fan dy Algemiene Betingsten fan tapassing by it brûken fan de parkeargaraazje(s) op grûn fan sa’n abonnemint.
2. De parkearoerienkomst op grûn fan in abonnemint wurdt sletten neffens de jildende tariven. It abonnemint wurdt foar elk motorreau apart ôfsletten.
3. Jierabonnemint: de doer fan it abonnemint is op syn minst ien jier. De abonnemintskosten moatte foarôf en yn ien kear betelle wurde. Nei ôfrin fan de oerienkommen abonnemintsperioade wurdt it jierabonnemint hieltyd stilswijend ferlinge mei de doer fan ien jier. Nei ferlinging kin it jierabonnemint tuskentiids skriftlik opsein wurde mei achtslaan fan in opsistertermyn fan ien moanne, wêrby't de foarút betelle abonnemintskosten nei rato restituearre wurde sille.
4. Fearnsjierabonnemint: de doer fan it abonnemint is op syn minst trije moannen. De abonnemintskosten moatte foarôf betelle wurde en yn ien inkelde som. Nei ôfrin fan de oerienkommen abonnemintsperioade wurdt it fearnsjierlikse abonnemint stilswijend fernijd foar de doer fan ien fearnsjier. Nei ferlinging kin it fearnsjierlikse abonnemint tuskentiids skriftlik opsein wurde mei achtslaan op in opsistermyn fan ien moanne, wêrby't de foarbetelle abonnemintskosten net restituearre wurde sille.
5. Moanne-abonnemint: de doer fan it abonnemint is maksimaal ien moanne. Nei de ôfsprutsen abonnemintsperioade wurdt it moanlikse abonnemint net stilswijend fernijd. In moanliks abonnemint kin earder beëinige wurde, yn dat gefal sil gjin restitúsje plakfine.
6. Yn gefal fan opsizzing sil de eigener de parkearkaart útjûn oan de abonnee blokkearje mei yngong fan de dei nei de ein fan de oanbelangjende abonnemintsperioade.
7. In abonnemint jout gjin rjocht op in beskikber of fêst plak yn de parkeargaraazje(s).
8. De parkearkaart útjûn oan de abonnee is en bliuwt eigendom fan de eigener. Foar de produksje fan de parkearkaart wurdt in fêst bedrach yn rekken brocht. By ferlies of beskeadiging kin tsjin betelling fan de dan jildende priis in nije kaart krigen wurde.
9. Foar de oan de abonnee útjûne parkearkaart jildt in boarch fan € 10. Dy kin weromfrege wurde as de parkearkaart mei de byhearrende kwitânsje ynlevere is.
10. De parkearkaarten útjûn oan de abonnee wurkje allinnich op de ôfsprutsen dagen, ôfhinklik fan it soarte fan abonnemint. Foar it parkearjen bûten de ôfsprutsen oeren betellet de abonnee it reguliere parkeartaryf fan de parkeargaraazje(s).
11. It abonnemintsjild moat hieltyd by foarútbetelling foldien wurde op de troch de eigener oan de abonnee opjûne bankrekken.
12. Hoewol't de abonnee meastentiids neffens kenteken yn- en útride kin, moat er it oan him ôfjûne parkearbewiis altyd by de hân hâlde as de slachboom net automatysk iepengiet.
13. As de parkeargaraazje(s) brûkt wurdt sûnder dat it abonnemintsjild betelle is, dan hat de eigener it rjocht om de oan de abonnee útjûne parkearkaart te blokkearjen, ferliest it abonnemint syn jildichheid en jilde oangeande de abonnee foar de goede oarder en ta oerfloed - benammen wat it beteljen oanbelanget en bygelyks it boppe de (maksimale) parkeardoer útkommen- alle bepalingen opnommen yn dizze Algemiene Betingsten. As de abonnemintsfergoeding betelle wurdt yn de termyn fan it abonnemint, sil de boppeneamde blokkearring ûngedien makke wurde. Alle kosten dêrfan wurde yn rekken brocht by de abonnee.
14. De eigener is frij om de abonnemintstariven te passen. Yn it gefal fan in taryfferheging sil de eigener de ferheging en de effektive datum fan 'e taryfferheging op syn minst ien moanne foarôf oan de abonnee fan it jierabonnemint oankundigje. De oankundiging wurdt makke fia e-mail. Allinnich as de ferheging fan it abonnemintstaryf grutter is as de jierlikse ynflaasje (lykas berekkene troch it CBS) hat de abonnee it rjocht om binnen 2 wiken nei de oankundige datum fan yngong fan de taryfferheging de oerienkomst skriftlik op te sizzen, te witten op de datum dat de oankundige taryfferheging yngiet.
15. As de abonnee troch omstannichheden oan de kant fan de eigener syn abonnemint in oanienfolgjende wike of langer net brûke kinnen hat, sil de eigener in evenredich part fan it betelle abonnemintsjild werombetelje.
16. As de abonnee net neikomt oan in ferplichting ûnder it abonnemint of dizze Algemiene Betingsten en/of as er in bepaling fan dizze Algemiene Betingsten oertrêdet, dan hat de eigener it rjocht om it abonnemint mei direkte yngong op te sizzen en de oan de abonnee útjûne parkearkaart te blokkearjen.
17. As bliken docht dat de parkearoerienkomst sûnder tastimming fan de eigener brûkt wurdt troch in oar as de abonnee of syn motorreau, dan sil de abonnee sûnder neiere ynfersomstelling en mei behâld fan de oare rjochten fan de eigener om dêrneist skeafergoeding te easkjen, in boete betelje moatte fan ad € 110, - foar alle oere dat in ûnbefoege fan de parkearoerienkomst út krêft fan abonnemint gebrûk makket.
18. De abonnee is ferantwurdlik foar it korrekt trochjaan fan syn of har gegevens dy't nedich binne by it oanfreegjen fan it abonnemint. Alle wizigingen moatte sa gau mooglik en skriftlik meidield wurde oan de eigener. De feroarings kinne ek per e-mail bekend makke wurde troch se te stjoeren nei it neikommende e-mailadres:

Kêst 11 Oanspraaklikens en frijwarring
De eigener is net oanspraaklik foar tekoartkommingen as gefolch fan it brûken fan de parkeargaraazje(s) of as gefolch fan oare tsjinsten, ynklusyf elektrysk opladen, dy’t troch of út namme fan de eigener yn de parkeargaraazje(s) oanbean wurde, útsein as oantoand wurde kin dat der sprake is fan opset of grouwe skuld fan de kant fan de eigener. De eigener nimt gjin oanspraaklikens foar stellerij, ferlies of teneate gean fan, noch foar stellerij út, noch foar hokker (oare) skea dan ek oan in motorreau en/of oan de dêryn of dêrop sittende foarwerpen. Likemin wurdt oanspraaklikens oannommen foar de gefolgen fan in ûngemak fan, noch foar ferwûnings of oare skea, fan hokker aard dan ek, ynklusyf gefolch- en/of bedriuwsskea fan en/of oan in parkearder, syn of har oare ynsittenden, de eigener fan it motorreau en/of persoanen dy't harren befine yn de parkeargaraazje(s), de dêrby hearrende gebieten en romten, ynklusyf de lift en it treppehús, dy’t hearre by de parkeargaraazje(s), skea troch it gedrach fan meiwurkers fan de eigener en/of dêrby ynskeakele helppersoanen, útsein as en foarsafier't de eigener oanspraaklik is neffens de wetlike foarskriften dy't jilde foar ferkear en ferfier, of de skea ûntstien is troch opset of grutte sleauwichheid fan de eigener, syn meiwurkers en/of helppersoanen. De oanspraaklikens is yn alle gefallen beheind ta in bedrach fan 10 kear it te beteljen parkearjild, of yn it uterste gefal ta it bedrach dat yn it oanbelangjende gefal útkeard wurdt ûnder de troch de eigener ôfsletten (bedriuws)oanspraaklikheidsfersekering.
2. De parkearder en alle oare persoanen dy't yn it treppehús of yn de lift fan de parkeargaraazje(s) of yn de parkeargaraazje(s) en de dêrby hearrende gebieten en romten sitte, sille de eigener alle kosten en skea fergoedzje dy't de eigener meitsje en/of lije moat as gefolch fan it brûken fan de parkeargaraazje(s) en harren oare dieden of neilitten yn de parkeargaraazje(s) en de dêrby hearrende romten en terreinen. Hja frijwarje de eigener boppedat tsjin oanspraken fan tredden foarsafier't dy ferbân hâlde mei harren hjirboppe neamde gebrûk fan de parkeargaraazje(s) of ferbân hâlde mei harren neamde hanneljen of neilitten. Eventuele skea moat op it plak sels fergoede wurde, of it moat wêze dat de skeaferoarsaker neffens it oardiel fan de eigener genôch wissichheid foar ferhaal steld/bean wurdt.

Kêst 12 Oertrêding fan ferbods- en regeljouwing
1. De eigener is altyd berjochtige om yn gefal fan oertrêding fan de yn dizze Algemiene Betingsten opnommen ferbeane en foarskriften, yn it bysûnder, mar net allinnich, as bedoeld yn kêst 9:
a. de parkearder dy't yn oertrêding is, al of net mei in motorreau, de tagong ta de parkeargaraazje(s) te wegerjen;
b. de parkearder dy't yn oertrêding is, al of net mei in motorreau, foar rekken en risiko fan de parkearder en/of eigener fan it motorreau út de parkeargaraazje(s) weihelje (te litten) of binnen de parkeargaraazje(s) ferpleatse (te litten);
c. it parkearbewiis, de parkearkaart en/of de útrydkaart fan de parkearder dy't yn oertrêding stiet te blokkearjen; en/of
d. it kenteken fan de motorreau fan de oertrêdzjende parkearder te blokkearjen, sadat it motorreau automatysk de tagong wegere wurdt ta de parkeargaraazje(s).
2. De maatregels dy't hjirfoar neamd wurde (te treffen troch of út namme fan de eigener) litte ûnferoare de ferplichting fan de parkearder ta betelling fan it parkearjild dat betelle wurde moat en/of de abonnemintskosten dy’t betelle wurde moatte en litte fierdersoan it rjocht fan de eigener om fergoeding te foarderjen fan alle kosten dy't feroarsake binne troch de oertrêding of skea, lykas ûnder oare bedoeld yn kêst 11 lid 2, mar dêrta útdruklik net beheind. Foar skea dy't ûntstiet troch in wegering fan de ynstruksjes, oanwizingen en opdrachten dy't troch of út namme fan de eigener jûn binne, is de parkearder/oertrêder en/of de eigener fan it motorreau oanspraaklik.
3. Of fan in oertrêding fan de yn dizze Algemiene Betingsten opnommen ferbodden en foarskriften sprake is wurdt by útsluting bepaald troch de eigener, har wurknimmers en/of troch har ynskeakele helppersoanen.

Kêst 13 Tapaslik rjocht/skelen
1. Op alle mei de eigener sletten parkearoerienkomsten is it Nederlânsk rjocht fan tapassing.
2. Alle skelen dy't folgje út de tusken de eigener en de brûker sletten oerienkomst, ynklusyf dizze Algemiene Betingsten, sille inkeld foarlein wurde oan de foechhawwende rjochter fan it arrondissemint Ljouwert, soks útsein foar safier’t it twingende kompetinsjeregels oan dizze kar yn it paad stean soene.

Kêst 14 Net-tarekkenbere tekoartkomming
In tekoartkomming kin de eigener net tarekkene wurde as it komt troch in fan de wil fan de eigener ûnôfhinklike omstannichheid as gefolch wêrfan it neikommen fan de ferplichting fan de oerienkomst ridlikerwize troch de parkearder net mear fan de eigener frege wurde kin. Hjirûnder wurdt yn alle gefallen (mar net inkeld) begrepen wurkstaking, brân, oerheidsmaatregels, bedriuwssteuringen en ek in tekoartkomming yn de foldwaning troch belutsen tredden.

Kêst 15 Privacy en gegevensbeskerming
Om har tsjinstferliening út te fieren, sammelet de eigener persoansgegevens fan de parkearder. Dizze gegevens wurde konfoarm de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) ferwurke. De krigen en ferwurke persoansgegevens wurde net brûkt foar oare doelen as de doelen dêr’t de gegevens foar krigen binne en de gegevens sille net langer bewarre wurde as strikt needsaaklik. Foar mear ynformaasje oer de ferwurking fan persoanlike gegevens wurdt ferwiisd nei de privacyferklearring lykas publisearre op de webside fan de eigener, dy't fia dizze keppeling rieplachte wurde kin.

Kêst 16 Slotbepalingen
1. Ofspraken en/of oerienkomsten dy't parkearders en/of oare brûkers fan de parkeargaraazje(s) meitsje en/of slute mei meiwurkers fan de eigener en/of mei dêrby ynskeakele helppersoanen binne net binend foar de eigener, of it moat wêze dat de neamde ôfspraken en/of oerienkomsten skriftlik troch of út namme fan de eigener befêstige wurde en dan noch allinnich as dy befêstiging ûndertekene is troch in persoan, dy’t út krêft fan it karbrief fan de eigener en/of sa’t út it hannelsregister bliken docht befoege is om de eigener te fertsjintwurdigjen.
2. As ien fan de bepalingen út dy oerienkomst neatich of ferneatigjend blike mocht, bliuwe de oare bepalingen folslein fan krêft en is de eigener berjochte om de neatige, ferneatigjende of ferneatige bepaling om te setten yn in fan rjochtens oannimlike bepaling.
3. Op it terrein fan de parkeargaraazje(s) binne de bepalingen fan de Wegenverkeerswet en it Reglement verkeersregels en verkeerstekens, beide yn de meast resinte ferzje, fan tapassing.
4. Yn alle gefallen wêryn’t dizze Algemiene Betingsten net foarsjoen binne, beslist de direksje fan de eigener.
5. De eigener hat altyd it rjocht om dizze Algemiene Betingsten te feroarjen.
6. Dizze Algemiene Betingsten en bepalingen foar it brûken fan de parkeargaraazje(s) geane yn op 1 jannewaris 2020 en lizze op besjen op it kantoar fan de parkeargaraazje(s). Op dizze lokaasje(s) kin fergees in eksimplaar fan de Algemiene Betingsten krigen wurde.
ParkeergaragesLwd_logo_DIAP_RGB Algemiene betingsten - Parkeergarages Leeuwarden

Altyd tichtby it sintrum, oantreklike tariven, feilich en noflik. Dat is parkearje yn Ljouwert.