Skip to main content

Privacybelied

Parkeergarages Leeuwarden CV, fêstige oan Parkeergarages Leeuwarden CV Wirdumerdijk 13a 8911 CB Leeuwarden, is ferantwurdlik foar de ferwurking fan persoansgegevens lykas werjûn yn dizze privacyferklearring.

Kontaktgegevens:
https://parkeergaragesleeuwarden.nl
Parkeergarages Leeuwarden C.V.
Wirdumerdijk 13a
8911 CB Leeuwarden
0582128005

A.J.Zantman is Functionaris Gegevensbescherming Parkeergarages Leeuwarden C.V. Hy is te berikken fia haadkantoar@parkeergaragesleeuwarden.nl

Persoansgegevens dy't wy ferwurkje
Parkeergarages Leeuwarden C.V. ferwurket jo persoansgegevens trochdat jo gebrûk meitsje fan ús tsjinsten en/of om't jo se sels oan ús jouwe.

Hjirûnder fine jo in oersjoch fan de persoansgegevens dy't wy ferwurkje:
- Foar- en efternamme
- Adresgegevens
- Tillefoannûmer
- E-mailadres
- Kenteken

Bysûndere en/of gefoelige persoansgegevens dy’t wy ferwurkje
Us webside en/of tsjinst hat net de yntinsje gegevens te sammeljen oer websidebesikers dy't jonger binne as 16 jier. Of it moat wêze dat sy tastimming hawwe fan âlden of fâd. We kinne lykwols net kontrolearje oft in besiker âlder as 16 is. Wy riede âlden dan ek oan belutsen te wêzen by de online aktiviteiten fan harren bern, om sa foar te kommen dat der gegevens oer bern sammele wurde sûnder âlderlike tastimming. As jo derfan oertsjûge binne dat wy sûnder dy tastimming persoanlike gegevens sammele hawwe oer in minderjierrige, nim dan kontakt mei ús op fia haadkantoar@parkeergaragesleeuwarden.nl, dan helje wy dizze ynformaasje fuort.


Mei hokker doel en op grûn fan hokker grûnslach wy persoansgegevens ferwurkje
Parkeergarages Leeuwarden C.V. ferwurket jo persoansgegevens foar de folgjende doelen:
- It ôfhanneljen fan jo betelling
- Jo skilje of e-maile kinne as dat nedich is om ús tsjinstferliening útfiere te kinnen
- Om guod en tsjinsten by jo ôf te leverjen
- Parkeergarages Ljouwert C.V. ferwurket ek persoansgegevens as wy dêr wetlik ta ferplichte binne, lykas gegevens dy't wy nedich hawwe foar ús belestingoanjefte.

Automatisearre beslútfoarming
Parkeergarages Leeuwarden C.V. nimt net op basis fan automatisearre ferwurkings besluten oer saken dy 't (gâns) gefolgen hawwe kinne foar persoanen. It giet hjir om besluten dy't nommen binne troch kompjûterprogramma's of -systemen, sûnder dat dêr in minske (bygelyks in meiwurker fan Parkeergarages Leeuwarden C.V.) tusken sit. Parkeergarages Leeuwarden C.V. brûkt de folgjende kompjûterprogramma's of -systemen:

Parkbase (leveransier IP Parking). Dit systeem is in PMS (parkearmanagementsysteem) en jout tagong ta de parkeargaraazjes mei help fan de slachbomen wêrby‘t de abonnemintspas en/of it kenteken de tagongspas is. De gegevens wurde allinnich brûkt foar tagong ta de garaazje. Dizze gegevens wurde net jûn oan tredden.

Hoe lang wy persoansgegevens bewarje
Parkeergarages Leeuwarden C.V. bewarret jo persoansgegevens net langer as strikt nedich is om de doelen te realisearjen dêr‘t jo gegevens foar sammele wurde. Wy hantearje de neikommende bewarterminen foar de neikommende (kategoryen fan) persoansgegevens:

Persoansgegevens > Salang as it abonnemint rint > Needsaaklik foar de PMS
Personalia > Sa lang as it abonnemint rint > Needsaaklik foar de PMS
Adres > Sa lang as it abonnemint rint > Needsaaklik foar de PMS
Ensafuorthinne > Salang as it abonnemint rint > Needsaaklik foar de PMS

Diele fan persoansgegevens mei tredden
Parkeergarages Leeuwarden C.V. jout allinnich mar oan tredden en allinnich as dat nedich is foar de útfiering fan ús oerienkomst mei jo of om te foldwaan oan in wetlike ferplichting.

Cookies, of fergelykbere techniken, dy't wy brûke
Parkeergarages Leeuwarden C.V. brûkt allinnich technyske en funksjonele cookies. En analytyske cookies dy't gjin ynbreuk meitsje op jo privacy. In cookie is in lyts tekstbestân dat by de earste besite oan dizze website opslein wurdt op jo kompjûter, tablet of smartphone. De cookies dy't wy brûke, binne needsaaklik foar de technyske wurking fan de website en jo gebrûksgemak. Se soargje derfoar dat de webside sa wurket en ûnthâlde bygelyks jo foarkarynstellingen. Wy kinne hjirmei ek ús webside optimalisearje. Jo kinne jo ôfmelde foar cookies troch jo ynternetbrowser sa yn te stellen dat dy gjin cookies mear opslacht. Dêrneist kinne jo ek alle ynformaasje dy 't earder opslein is fia de ynstellingen fan jo browser wiskje.

Gegevens ynsjen, wizigje of wiskje
Jo hawwe it rjocht om jo persoanlike gegevens te besjen, te korrizjearjen of te wiskjen. Dêrneist hawwe jo it rjocht om jo eventuele tastimming foar de gegevensferwurking yn te lûken of beswier te meitsjen tsjin de ferwurking fan jo persoansgegevens troch Parkeergarages Leeuwarden C.V. en hawwe jo it rjocht op gegevensoerdraachberheid. Dat betsjut dat jo by ús in fersyk yntsjinje kinne om de persoansgegevens dy't wy oer jo hawwe yn in kompjûterbestân nei jo of in oare, troch jo neamde organisaasje te, stjoeren.

Jo kinne in fersyk ta ynsjen, korreksje, wiskjen, gegevensoerdracht fan jo persoansgegevens of fersyk ta ynlûken fan jo ynstimming of beswier tsjin de ferwurking fan jo persoansgegevens stjoere nei hoofdkantoor@parkeergaragesleeuwarden.nl.

Om der wis fan te wêzen dat it fersyk ta ynsjen troch jo dien is, freegje wy jo in kopy fan jo identiteitsbewiis mei it fersyk mei te stjoeren. Meitsje yn dizze kopy jo pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook mei nûmers ûnderoan it paspoart), paspoartnûmer en Burgerservicenûmer (BSN) swart. Dit foar it beskermjen fan jo privacy. Wy reagearje sa gau mooglik, mar binnen fjouwer wike, op jo fersyk.

Parkeergarages Leeuwarden C.V. wol jo der ek op wize dat jo de mooglikheid hawwe om in klacht yn te tsjinjen by de nasjonale tafersjochhâlder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kin fia de folgjende keppeling: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe’t wy persoansgegevens beskermje
Parkeergarages Leeuwarden C.V. nimt de beskerming fan jo gegevens serieus en nimt passende maatregels om misbrûk, ferlies, tagong sûnder foech, net-winske iepenbiermakking en net tastiene wiziging tsjin te gean. As jo de yndruk hawwe dat jo gegevens net goed befeilige binne of dat der oanwizings binne fan misbrûk, nim dan kontakt op mei ús klanteservice of mail nei hoofdkantoor@parkeergaragesleeuwarden.nl.
ParkeergaragesLwd_logo_DIAP_RGB Privacybelied - Parkeergarages Leeuwarden

Altyd tichtby it sintrum, oantreklike tariven, feilich en noflik. Dat is parkearje yn Ljouwert.